Glasilo Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora BiH

 

 MOSTOVI BROJ 4

 

 MOSTOVI BROJ 5

 

 MOSTOVI BROJ 6

  

 MOSTOVI BROJ 7

Sadržaj

Saradnici u ovom broju

 

 MOSTOVI BROJ 8/9

 

 MOSTOVI BROJ 10

 

 

 

Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine “Leptir” Srebrenica

 

Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine “Leptir” iz Srebrenice je počelo sa radom 1998. godine, a registrovano je 2001. godine. Roditelji su se samoorganizovali jer su mnoga zakonska prava uskraćena ovoj kategoriji. Udruženje se zalaže za pružanje medicinske, pravne, socijalne, obrazovne i druge podrške porodicama koje imaju dijete ometeno u razvoju.

Djeca sa smetnjama u razvoju predstavljaju dio jako osjetljive populacije na sve probleme koje život sa sobom nosi, a posebno na rat i poslijeratne stresove. Razvoj ove djece je usporen, potrebno je mnogo znanja, strpljenja, ljubavi za njihovo odgajanje. U našem društvu nije sistematski riješen problem rehabilitacije ove djece, zato mnoga djeca nisu obuhvaćena nikakvim stručnim tretmanom, pa su prepuštena porodicama na podizanje i vaspitanje. Da bi porodica ostvarila ovu svoju funkciju njoj je potrebna stalna adekvatna stručna podrška i pomoć od strane stručnih službi, nadležnih institucija za rad sa djecom. Obzirom da naše društvo nije našlo dovoljno mjesta i prostora za osnivanje ovih institucija to smo prinuđeni da putem našeg udruženja tražimo načine da obezbijedimo razvojno ometenoj djeci, svih vrsta i stepena ometenosti, kompleksnu rehabilitaciju kao i podršku porodici (stručnu, socijalnu, moralnu).

S tim ciljem namjeravamo organizovati produženi defektološki tretman za djecu ometenu u razvoju. Udruženje trenutno ima prostorije koje su renovirane zahvaljujući pomoći SKN iz Holandije. Ove prostorije treba opremiti. Od prostorija tu su kabinet za logopeda, fizioterapeuta, kancelarija i radna prostorija. Udruženje nema nikakvu tehničku opremu. U opštinama Srebrenica i Bratunac nema stručnog kadra kao što su logoped, defektolog i psiholog koji bi pružali adekvatnu pomoć ovoj djeci i omladini.

Udruženje već tri godine sarađuje sa UG “Majke hendikepirane djece” iz Tuzle.

Ovim putem pozivamo sva slična udruženja i sve humane ljude da nam se jave radi moguće saradnje.

 

Vratite osmjeh ovoj djeci!

 

Željka Katanić, predsjednik udruženja

 

 

Povratak na sadržaj