Glasilo Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora BiH

 

 MOSTOVI BROJ 4

 

 MOSTOVI BROJ 5

 

 MOSTOVI BROJ 6

  

 MOSTOVI BROJ 7

Sadržaj

Saradnici u ovom broju

 

 MOSTOVI BROJ 8/9

 

 MOSTOVI BROJ 10

 

 

 

  Udruženje građana “Pomoć bolesnom djetetu” u Bihaću

“Pomoć bolesnom djetetu” je dobrovoljno, neprofitno udruženje građana. Osnovano je 19.12.2000. godine. Osnovale su ga majke bolesne i razvojno ometene djece. Registrirano je kod Ministarstva pravde USK.Ima svoj statut i program rada. Broji 30 članova, uglavnom majki. Ima Zajednički volonterski ugovor prihvaćen na Vanrednoj skupštini 13.04.01. čiji su potpisnici aktivisti-volonteri i veći broj uglednih građana.

Pomoć bolesnoj i razvojno ometenoj djeci organiziraće se prema potrebama za: mentalno retardirane, koja imaju prednost; sa slušnim i govornim smetnjama; slabovidne i slijepe; sa tjelesnom invalidnošću; kombiniranim smetnjama; oboljele od celijakije (alergija na pšenično brašno); kronično oboljele, čiji nam se roditelji jave za pomoć.

Ciljevi su:

1. Zaštita prava bolesne i razvojno ometene djece, na potpunu zdravstvenu uaštitu, habilitaciju (osposobljavanje), odnosno rehabilitaciju (vraćanje sposobnosti), medicinsku, psihosocijalnu i edukativnu (odgojno obrazovnu);

2. Pružanje organizirane pomoći roditeljima-starateljima bolesne i razvojno-ometene djece u partnerskoj saradnji sa zdravstvenim, odgojno obrazovnim institucijama, Centrima za socijalni rad, općinskim službama i Kantonalnim resornim ministarstvima, domaćim i stranim humanitarnim organizacijama i ljudima dobre volje;

3. Kroz edukativne projekte pružati pomoć, zdravstvenim i drugim stručnim osobama, u prelasku sa pozicije stručnjaka na poziciju partnera u cilju poboljšanja usluga za dobrobit bolesnog i razvojno ometenog djeteta.

Strateški plan djelovanja 2001-2005:

1. Timskim djelovanjem obezbjeđivati uvjete za rano otkrivanje bolesti, liječenje i rani rehabilitacioni tretman razvojno ometene djece.

2. Pokretati postupak pravne zaštite, u skladu sa UN Konvencijama o ljudskim pravima i pravima djeteta.

3. Stvaranje preduvjeta za organiziranje stručnog defektološkog tretmana (prostor, oprema) i obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju projekata za kompleksnu habilitaciju, odnosno rehabilitaciju bolesne i razvojno ometene djece.

4. Organizirati edukaciju roditelja-staratelja kao suštinski dio zdravstvene zaštite i pomoći da se lakše adaptiraju na bolest ili razvojnu ometenost, i osposobe za pružanje pomoći svome djetetu, kroz stručna predavanja, jednodevne seminare sa radionicama i savjet stručne osobe.

5. Organizirati edukaciju medicinskih i drugih stručnih osoba i volontera, laika-pomagača, u cilju stjecanja dodatnog znanja, radi savjetodavnih usluga i usvajanje vještina uspješnog komuniciranja koje su potrebne za pružanje što efikasnije pomoći roditeljima-starateljima u uspješnom liječenju bolesne i razvojno ometene djece.

6. Rješavanje socijalnih problema: nabavka bezglutenske hrane koja je stravično skupa i poboljšanje materijalnog statusa egzistencijalno ugrožene djece i njihovih porodica.

 

U pripremi je projekat: Centar za produžni defektološki rehabilitacioni tretman.

Adresa udruženja je: Bihać, Dom zdravlja-Poliklinika, tel: 037 333 747, radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak od 9 do 12 sati. Kontakt telefoni: 037 311 540 i 304 234. E mail: e_curtovic@hotmail.com.

 

Priključite se akciji: Pomozimo bolesnom djetetu!

 

Povratak na sadržaj